REGULAMIN

 
o_nas.html
news/news.html
deski.html
zagle.html
SUP.html
CENNIK.html
pogoda.html
https://www.facebook.com/MalyHelWindsurfing/photos_stream

REGULAMINY.


1. REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SPRZĘTU WINDSURFINGOWEGO

 1. 1.Uczestnicy kursów pobierają i oddają sprzęt do zajęć za zgodą swojego instruktora lub pracownika wypożyczalni.

 2. 2.W przypadku spóźnienia na zajęcia większego niż 15 minut sprzęt przydzielony uczestnikowi może być wykorzystany przez szkołę MAŁY HEL

 3. 3.Za uszkodzenia sprzętu spowodowane z własnej winy uczestnicy odpowiadają materialnie wg cennika serwisu.


2. REGULAMIN PRZECHOWALNI SPRZĘTU WINDSURFINGOWEGO MAŁY HEL

 1. 1.Do przechowywania przyjmuje się deski windsurfingowe, pędniki otaklowane oraz żagle, maszty i osprzęt spakowane w pokrowce.

 2. 2.Oddający sprzęt do przechowania oświadcza, że nie pochodzi on z kradzieży ani z innego nielegalnego źródła.

 3. 3.Przechowalnia jest czynna codziennie w okresie działania szkoły. Przyjmowanie i wydawanie sprzętu odbywa się w godzinach pracy przechowalni (10-19) w obecności pracownika MAŁY HEL

 4. 4.MAŁY HEL nie odpowiada za jakiekolwiek uszkodzenia czy braki sprzętu powstałe w czasie użytkowania go przez właściciela w ciągu dnia.

 5. 5.MAŁY HEL nie odpowiada za wady ukryte sprzętu wynikłe w czasie jego przechowywania (np. pęknięcie masztu w otaklowanym pędniku).

 6. 6.Oddający sprzęt do przechowania obowiązany jest wypełnić i podpisać druk przechowania.

 7. 7.Jeżeli sprzęt ma prawo odebrać osoba trzecia musi to być zgłoszone na piśmie.

 8. 8.Opłatę za deklarowany okres przechowania pobiera się z góry.

W przypadku przekroczenia okresu przechowania pobiera się dodatkową opłatę wg cennika.


3. REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU WINDSURFINGOWEGO MAŁY HEL

 1. 1.Wypożyczającym może być wyłącznie osoba pełnoletnia.

 2. 2.Za osoby niepełnoletnie korzystające ze sprzętu odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.

 3. 3.Wypożyczenie odbywa się na podstawie ważnego dokumentu tożsamości z adresem.

 4. 4.Wypożyczający obowiązany jest wypełnić i podpisać druk wypożyczenia

 5. 5.W przypadku wypożyczania sprzętu poza teren szkoły MAŁY HEL lub opuszczania akwenu pływań pobiera się kaucję za sprzęt w ustalonej przez pracownika MAŁY HEL wysokości.

 6. 6.Nie wypożycza się sprzętu osobom w stanie nietrzeźwym. Pracownik wypożyczalni może odmówić wypożyczenia sprzętu z innych przyczyn (np. zbyt trudnych warunków do pływania).

 7. 7.Wypożyczający ponosi materialną odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt, a w szczególności za jego zaginięcie w czasie okresu wypożyczenia. Również uszkodzenia powstałe w wyniku nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania sprzętu naprawiane są na koszt wypożyczającego.

 8. 8.Opłatę za wypożyczenie pobiera się po zwrocie i sprawdzeniu sprzętu przez pracownika wypożyczalni. Opłata pobierana jest również za przekroczenie podanego czasu wypożyczenia.

 9. 9.W czasie użytkowania wypożyczonego sprzętu wypożyczającego obowiązują ogólne przepisy właściwe dla akwenu pływania, a w szczególności znaki wzywania pomocy i generalnego odwołania wszystkich jednostek z akwenu pływania.

 10. 10.Każdy uczestnik szkoły/wypożyczalni zobowiązuje się składając zgłoszenie uczestnictwa przestrzegać warunków niniejszego regulaminu.

 11. 11.Każdy uczestnik szkoły/wypożyczalni ma prawo przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń wskazanych przez instruktora odmówić ich wykonania, uznając je za niebezpieczne dla swego stanu zdrowia.
  Przystąpienie do zajęć sportowych zwalnia z odpowiedzialności organizatorów szkoły/wypożyczalni w przypadku nie stwierdzenia rażących uchybień u instruktora prowadzącego zajęcia.

 12. 12.Obowiązkiem uczestnika jest informowanie instruktora przed przystąpieniem do wykonywania zadanych ćwiczeń o swej każdorazowej niedyspozycji, stanie zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonanie ćwiczeń.

 13. 13.Uczestnik szkoły/wypożyczalni zobowiązany jest do wykonywania poleceń instruktora dotyczących sposobu wykonania ćwiczeń.

 14. 14.Za każdym razem przy pobieraniu sprzętu sportowego uczestnik obozu ma obowiązek sprawdzić czy sprzęt jest technicznie sprawny i dostosowany do jego potrzeb. W przypadku stwierdzenia jego niesprawności lub nieprzydatności uczestnik zwraca sprzęt oraz zawiadamia o zaistniałym fakcie instruktora. Uczestnik szkoły/wypożyczalni ma prawo do wymiany wadliwego sprzętu na wolny od wad. W przypadku nie zgłoszenia żądania zamiany wadliwego sprzętu lub jego dalszego używania organizator szkoły/wypożyczalni jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku korzystania z niesprawnego sprzętu.

 15. 15.Na czas trwania szkoły/wypożyczalni obowiązkiem jej uczestnika jest ubezpieczenie się od wszelkich nieszczęśliwych wypadków narażających życie i zdrowie, a ponadto ubezpieczenie od następstw kontuzji sportowych.

 16. 16.Organizator szkoły/wypożyczalni nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne następstwa powstałe u uczestnika w wyniku naruszeniu zdrowia i życia wynikające z uczestnictwa w wykonywaniu ćwiczeń sportowych organizowanych zgodnie z wszelkimi zasadami sportowymi.

 17. 17.Za kontuzje, naruszenie zdrowia i życia własnego lub osób trzecich spowodowane przez uczestnika będącego w stanie nietrzeźwym lub po użyciu narkotyków odpowiada wyłącznie uczestnik.

 18. 18.Przy uczestnictwie dzieci w imprezie sportowej, warunki opisane niniejszym regulaminem, szczególnie zakres szkoły/wypożyczalni oraz ćwiczenia w nim zawarte, są akceptowane przez rodziców i opiekunów.

 19. 19.Rodzice i opiekunowie zobowiązują się do podania bieżących informacji o stanie zdrowia dziecka oraz o jego predyspozycjach przy wykonywaniu poszczególnych ćwiczeń zleconych przez instruktora.

FW_PUCHAR_POLSKI.html

SPONSORZY BAZY: